Algemene voorwaarden en privacy

D&H biedt de diensten aan op basis van de algemene voorwaarden. Op alle verstrekte opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 


Privacybeleid D&H


Bescherming van uw persoonsgegevens
D&H hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. en zegt daarom toe dat:

  • De privacy wet- en regelgeving in acht wordt genomen
  • Uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt
  • Uw gegevens niet worden doorgeven of doorverkocht aan derden
  • Uitsluitend wordt samengewerkt met andere partijen als dit voor de behandeling van uw dossier noodzakelijk is

Met deze privacyverklaring wil D&H u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.


Welke persoonsgegevens gebruikt D&H en waarom doen wij dit?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct betrekking op u hebben ofwel naar u te herleiden zijn. Denk hierbij aan uw naam, NAW-gegevens of burgerservicenummer. Wij verwerken deze gegevens om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn.


Om uw dossier in behandeling te kunnen nemen, hebben wij persoonsgegevens van u en alle overige betrokkenen nodig. Alleen zo kunnen wij bijvoorbeeld toetsen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar de gegevens zijn ook nodig om u op de hoogte te kunnen houden en om bijvoorbeeld de rechtbank te kunnen informeren wie u bent.


Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u gevraagd en ongevraagd van (mogelijk) relevante informatie te voorzien.


Wie kan uw gegevens inzien?

Uitsluitend aan D&H verbonden advocaten en medewerkers en in uitzonderlijke gevallen derde-partijen, zoals onze ICT-dienst hebben toegang tot uw gegevens. Al onze medewerkers en samenwerkende partijen hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Ons beleid is dat een medewerker niet meer gegevens inziet dan strikt noodzakelijk is. Echter, omdat onze advocaten elkaar bij ziekte en afwezigheid dienen te vervangen, is het onmogelijk om toe te zeggen dat alleen uw behandelend advocaat de gegevens inziet. Uiteraard zijn onze kantoren, computers en netwerken goed beveiligd.


Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunt u ons vragen om extra beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u op een geheim adres woonachtig bent.


Opdrachtbevestiging

In de opdrachtbevestiging (het door u ondertekende intakeformulier) die met u is gesloten leest u als volgt:


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS


D&H verzamelt persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres. Wij doen dit met de volgende redenen:


a. Om u te informeren over het dossier dat u ons uit handen hebt gegeven. Gelet op de bewaartermijn waaraan D&H dient te voldoen zullen wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar na het archiveren van uw dossier bewaren. Dit is tevens van belang om u in deze periode te kunnen informeren over mogelijk nog te ontvangen brieven van derden.


b. Om u gevraagd en ongevraagd te kunnen informeren over ontwikkelingen, mailings en acties die voor u relevant zouden kunnen zijn. 


U hebt te allen tijde recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van de verzamelde gegevens. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u van mening bent dat D&H niet correct met uw persoonsgegevens omgaat.


Uw persoonsgegevens worden bewaard in een digitaal systeem waartoe uitsluitend de gemachtigde medewerkers van D&H toegang hebben. 


Internet

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van (commerciële) cookies. Wel wordt uw e-mailadres en/of telefoonnummer gevraagd als u via het speciale contactformulier aangeeft contact met ons kantoor te wensen. Deze aanvragen komen rechtstreeks bij het kantoor terecht.


Informatie opvragen

Wanneer u informatie over een lopend dossier wenst, dan kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (dit is identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (dit is authenticeren). Wij verstrekken geen specifieke gegevens over uw dossier via de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mail van uw e-mailadres afkomstig is. Indien u anderen toestemming wilt geven om uw dossier af te handelen, dan vragen wij u dit per machtiging te regelen. Alleen op die manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.


Rechten van de cliënt

U hebt het volgende recht met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens:

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde persoonsgegevens
  • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met wet- en regelgeving is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen via hissink@d-hadvocaat.nl of door uw behandelend advocaat te benaderen. Binnen vier weken ontvangt u dan een reactie van ons.


Bij klachten vragen wij u om onze interne klachtenprocedure te doorlopen.


Als u het niet eens bent met de wijze waarop D&H met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Ten slotte

Dit privacybeleid zal regelmatig worden getoetst aan de meest actuele wet- en regelgeving. Zo nodig wordt op die momenten ook het beleid aangepast.


D&H

Mei 2018

Download de algemene voorwaarden