D&H Advocaten en Mediators: voor Tilburg, Ravenstein en omstreken

Heeft u advies en rechtsbijstand nodig van een advocaat of mediator in Tilburg of Ravenstein en omstreken? Communiceren doen we het liefst direct en persoonlijk. Stel daarom uw vraag telefonisch 013 544 10 20 of vul ons contactformulier in voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Contactformulier

Algemene voorwaarden en privacy

D&H Advocaten & Mediators biedt haar diensten aan op basis van de algemene voorwaarden. Op al aan haar verstrekte opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Privacybeleid D&H Advocaten en Mediators

D& H Advocaten en mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten die voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

D&H Advocaten en Mediators hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zeggen daarom toe dat wij:

 • de privacy wet- en regelgeving in acht nemen;
 • uw gegevens zorgvuldig verwerken;
 • uw gegevens niet doorgeven of doorverkopen aan derden;
 • uitsluitend samenwerken met andere partijen als dit voor de behandeling van uw dossier noodzakelijk is.

Met deze privacyverklaring wil D&H Advocaten en Mediators u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.

Welke persoonsgegevens gebruikt D&H Advocaten en Mediators en waarom doen wij dit?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct betrekking op u hebben ofwel naar u te herleiden zijn. Denk hierbij aan uw naam, NAW-gegevens of burgerservicenummer. Wij verwerken deze gegevens om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn.

Om uw dossier in behandeling te kunnen nemen, hebben wij persoonsgegevens van u en alle overige betrokkenen nodig. Alleen zo kunnen wij bijvoorbeeld toetsen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar de gegevens zijn ook nodig om u op de hoogte te kunnen houden en om bijvoorbeeld de rechtbank te kunnen informeren wie u bent.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u gevraagd en ongevraagd van (mogelijk) relevante informatie te voorzien.

Wie kan uw gegevens inzien?

Uitsluitend aan D&H Advocaten en Mediators verbonden advocaten en medewrekers en in uitzonderlijke gevallen derde-partijen, zoals onze ICT-dienst hebben toegang tot uw gegevens. Al onze medewerkers en samenwerkende partijen hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Ons beleid is dat een medewerker niet meer gegevens inziet dan strikt noodzakelijk is. Echter, omdat onze advocaten elkaar bij ziekte en afwezigheid dienen te vervangen, is het onmogelijk om toe te zeggen dat alleen uw behandelend advocaat de gegevens inziet. Uiteraard zijn onze kantoren, computers en netwerken goed beveiligd.

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunt u ons vragen om extra beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u op een geheim adres woonachtig bent.

Opdrachtbevestiging

In de opdrachtbevestiging (het door u ondertekende intakeformulier) die met u is gesloten leest u als volgt:

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

D&H Advocaten en Mediators verzamelt persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres. Wij doen dit met de volgende redenen:


a. Om u te informeren over het dossier dat u ons uithanden hebt gegeven. Gelet op de bewaartermijn waaraan D&H Advocaten en Mediators dient te voldoen zullen wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar na het archiveren van uw dossier bewaren. Dit is tevens van belang om u in deze periode te kunnen informeren over mogelijk nog te ontvangen brieven van derden.
b. Om u gevraagd en ongevraagd te kunnen informeren over ontwikkelingen, mailings en acties die voor u relevant zouden kunnen zijn.

U hebt te allen tijde recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van de verzamelde gegevens. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u van mening bent dat D&H Advocaten en Mediators niet correct met uw persoonsgegevens omgaat.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een digitaal systeem waartoe uitsluitend de gemachtigde medewerkers van D&H Advocaten en Mediators toegang hebben.

Internet

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van (commerciële) cookies. Wel wordt uw e-mailadres en/of telefoonnummer gevraagd als u via het speciale contactformulier aangeeft contact met ons kantoor te wensen. Deze aanvragen komen rechtstreeks bij het kantoor terecht.

Informatie opvragen

Wanneer u informatie over een lopend dossier wenst, dan kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (dit is identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (dit is authenticeren). Wij verstrekken geen specifieke gegevens over uw dossier via de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mail van uw e-mailadres afkomstig is. Indien u anderen toestemming wilt geven om uw dossier af te handelen, dan vragen wij u dit per machtiging te regelen. Alleen op die manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

Rechten van de cliënt

U hebt het volgende recht met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens:

 • recht op inzage in door ons vastgelegde persoonsgegevens;
 • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met wet- en regelgeving is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen via info@d-hadvocaten.nl of door uw behandelend advocaat te benaderen. Binnen vier weken ontvangt u dan een reactie van ons.

Bij klachten vragen wij u om onze interne klachtenprocedure te doorlopen.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop D&H Advocaten en Mediators met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte

Dit privacybeleid zal regelmatig worden getoetst aan de meest actuele wet- en regelgeving. Zo nodig wordt op die momenten ook het beleid aangepast.

D&H Advocaten en Mediators
Mei 2018

Kantoor Tilburg

 • Adres
  • Gevestigd in “La VistaDuna”, waarin wij samenwerken met daarin gevestigde deskundigen waaronder notaris, makelaar en financieel adviseur.

   Ketelhavenstraat 43
   5045 NG Tilburg
   T: 013-5441020

Kantoor Ravenstein

 • Adres
  • Walstraat 3-5
   5371 AL Ravenstein
   T: 0486-412564